Betingelser

Oppdraget utføres i henhold til kontraktbetingelsene/oppdragsbekreftelsen/bestilt interiørpakke.  Oppdragsgivers eventuelle standardbetingelser skal ikke gjelde med mindre annet er skriftlig akseptert av Unilon AS. Oppdragsgiver og Unilon AS har avtalt at oppdraget skal faktureres som beskrevet i tilbudet/oppdragsbekreftelsen. 
 
GENERELLE KONTRAKTSBETINGELSER FOR INTERIØRARKITEKTBISTAND VIA Unilon AS 
Sist oppdatert 05.07.17 
 
1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1.1. Generelt 
Disse betingelser (Oppdragsavtalen) regulerer kontraktsforholdet mellom oppdragsgiver og      
Unilon AS i forbindelse med oppdraget nærmere beskrevet i oppdragsbekreftelsen
Med oppdragsavtalen menes denne generelle avtaleteksten med bilag (oppdragsbekreftelsen). Inneholder oppdragsavtalen bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, og de spesielt utarbeidete bilagene foran denne generelle avtaleteksten. 
 
1.2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter.
Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av oppdraget. De skal uten ugrunnet opphold underrette hverandre om forhold som de bør forstå vil få betydning for oppdraget. 
 
1.3. Partene og deres representanter. 
Hver av partene skal utpeke en person (representant) som representerer dem. Utskifting av representanten skal varsles skriftlig. 
Representantene har slik fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i alle spørsmål som angår oppdragsavtalen, som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget uten unødvendig opphold. 
 
1.4. Underleverandører og anbefalinger
 
Unilon AS har rett til å la underleverandører med nødvendige kvalifikasjoner utføre deler av oppdraget. Unilon AS svarer kun for sine interiørarkitekter/designere som representerer Unilon AS og de underleverandører/medhjelpere som Unilon AS selv har engasjert for å gjennomføre oppdraget etter oppdragsavtalen. Unilon AS er ikke ansvarlig for eventuelle anbefalinger av bidragsytere (arkitekt, håndverkere osv.) til oppdragsgiveren som ikke Unilon AS selv engasjerer.  
 
1.5. Varsling 
Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter oppdragsavtalen, skal sendes til partenes representanter per e-post.  
 
1.6. Prosjektmateriale 
Oppdragsgiveren har rett til å bruke materiale utarbeidet av Unilon AS til gjennomføring av prosjektet som oppdraget er knyttet til, og har rett til å få kopi av papirbasert eller elektronisk lagret materiale som Unilon AS utarbeider i henhold til oppdragsavtalen.  Eiendomsretten til materialet utarbeidet av Unilon AS under oppdraget blir oppdragsgiverens eiendom når vederlaget i sin helhet er betalt. 
Unilon AS beholder alle rettigheter til sine ideer og det materialet Unilon AS har utarbeidet under oppdraget.  Unilon AS kan benytte oppdraget i markedsføringssammenheng, men ikke på en måte som er urimelig i forhold til oppdragsgiveren. Partene skal for øvrig behandle prosjektmateriale på en slik måte at opphavsmannens rettigheter ikke krenkes. 
 
2. UNILON AS SINE PLIKTER

2.1 Unilon AS har sedvanlig interiørarkitektforsikring.                                                              
Interiørarkitekts ansvar er begrenset jf. klausul 6. 
Unilon AS har ikke ansvarsrett, og påtar seg ikke ansvar som arkitekt, ingeniør eller andre yrkesgrupper. Oppdragsgiver har derfor selv ansvaret for å ha ansvarlig søker dersom det er behov for dette, samt undersøke samtlige krav vedrørende eget tiltak.  
 
2.2 Oppdragets utførelse 
Unilon AS skal dra omsorg for oppdragsgiverens interesser og utføre oppdraget i samsvar med oppdragsavtalen og god faglig bransjestandard for interiørarkitekter. 
 
2.3 Samarbeid  
Unilon AS skal i god tid gjøre oppdragsgiveren kjent med hva han behøver av opplysninger, grunnlagsmateriale og beslutninger for å gjennomføre oppdraget, og når dette skal foreligge. Oppdragsgiveren skal varsle Interiørarkitekt når det oppstår behov for endringer av oppdraget. 
 
2.4 Fremdriftsplan 
Oppdragsgiveren kan kreve at Unilon AS utarbeider en fremdriftsplan for oppdraget. En slik fremdriftsplan skal utarbeides i samarbeid med oppdragsgiveren. (Dette gjøres etter første gjennomgang av behovsmøte). Unilon AS skal utføre oppdraget i samsvar med de tidsfrister som er fastsatt i fremdriftsplanen. Unilon AS skal varsle oppdragsgiveren dersom fremdriftsplanen ikke kan holdes. Er fremdriftsplan ikke inntatt i kontrakten, skal Unolon AS påbegynne utførelsen av oppdraget snarest mulig etter at oppdragsavtalen er inngått, og gjennomføre oppdraget med rimelig fremdrift og uten unødvendige avbrudd. 
 
2.5 Forsering 
Unilon AS skal i rimelig utstrekning forsere sine arbeider etter pålegg fra oppdragsgiveren. Dersom Unilon AS mener han ikke makter å forsere oppdraget etter oppdragsgiverens ønske, eller han krever ekstra vederlag for forseringen, skal han uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren.  
 
3 OPPDRAGSGIVERS PLIKTER 

3.1 Oppdragsgiverens medvirkning  
Oppdragsgiveren skal medvirke til Unilon AS sin gjennomføring av oppdraget. Medvirkningen skal skje i overensstemmelse med det som er avtalt, og for øvrig slik lojal opptreden tilsier. Medvirkningen skal være tilpasset den avtalte fremdriften for oppdraget. 
 
3.2 Opplysningsplikt 
Oppdragsgiveren skal opplyse Unilon AS om forhold som er av betydning for gjennomføringen av 0ppdraget. 
 
4 FORSINKELSE 

4.1 Generelt 
Det foreligger forsinkelse dersom oppdraget ikke gjennomføres innenfor de tidsfrister som er inntatt i fremdriftsplanen, og dette skyldes forhold Unilon AS svarer for. Blir hele eller deler av oppdraget forsinket som følge av en handling eller unnlatelse fra oppdragsgivers side, eller tilsvarende fra noen oppdragsgiver svarer for, skal leveringstiden forlenges med den tid som etter saksen omstendighet er rimelig. 
 
4.2 Reaksjon ved forsinkelse 
Unilon AS er erstatningsansvarlig for oppdragsgiverens direkte tap ved forsinkelse som skyldes forhold Unilon AS svarer for. Samlet erstatning for overskridelse av eventuelle delfrister og tidsfrist for fullførelsen av oppdraget skal ikke overstige 20 % av antatt totalt vederlag for oppdraget. Unilon AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap av noen art. 
 
Oppdragsgiveren skal søke å forebygge og begrense skadevirkningene av Unilon AS forsinkelse. 
 
4.3 Reklamasjon 
Vil oppdragsgiveren kreve erstatning ved forsinkelse av oppdraget skal han varsle Unilon AS innen rimelig tid, og senest innen 5 arbeidsdager etter at han ble eller burde ha blitt klar over grunnlaget for å reise kravet.  
 

5 MANGLER 

5.1 Generelt 
Det foreligger en mangel når Interiørarkitekt ikke korrekt har utført oppdraget og dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet ikke er overholdt. 
Alle beregninger, mål etc. som Unilon AS foretar/angir er kun veiledende og må kontrolleres av oppdragsgiver. Dersom oppdraget inkluderer forslag til konstruksjonsmessige endringer, må slike konstruksjonsmessige endringsforslag vurderes, beregnes og godkjennes av oppdragsgiver eller fagkyndige engasjert av oppdragsgiver. Unilon AS påtar seg ikke ansvar for dette.
 
5.2 Reklamasjon 
Oppdragsgiveren taper retten til å påberope seg mangler dersom han ikke skriftlig varsler Unilon AS innen rimelig tid etter at han har eller burde ha oppdaget feilen, og senest innen 5 arbeidsdager etter at han ble eller burde ha blitt klar over forholdet. Dersom oppdragsgiver ikke skriftlig underretter Unilon AS innen de frister som angitt over, mister oppdragsgiver retten til å fremsette krav på grunn av mangelen. 
 
5.3 Mangels beføyelser 
5.3.1 Retting 
Etter av Unilon AS har mottatt skriftlig reklamasjon fra oppdragsgiver i henhold til punkt 5.2, skal Unilon AS avhjelpe mangelen. Når en mangel foreligger, kan Unilon AS velge mellom å foreta vederlagsfri utbedring av den mangelfulle delen av oppdraget eller foreta vederlagsfri omlevering. Avhjelpende tiltak gjennomføres så snart som mulig, og uansett innen rimelig tid.  Dersom oppdragsgiveren har inngitt reklamasjon, og det viser seg at det ikke foreligger noen mangel som Interiørarkitekt svarer for, har Interiørarkitekt rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført. 
5.3.2 Heving 
Dersom utbedring eller omlevering ikke er aktuelt, kan oppdragsgiver enten beholde den mangelfulle oppdraget og kreve prisavslag, eller ved skriftlig meddelelse til Unilon AS heve kjøpet av det mangelfulle oppdraget. Heving kan likevel bare skje dersom det er klart at oppdraget lider av en vesentlig mangel. Ved heving kan oppdragsgiver kreve erstatning for det direkte tap han lider, oppad begrenset til 20 % av vederlaget for oppdraget. Unilon AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap av noen art. 
 
6 ANSVARSBEGRENSNING 
 
Unilon AS totale ansvar for forsinkelse og/eller mangler under oppdragsavtalen er i alle tilfeller begrenset til 50 % av vederlaget for oppdraget. Interiørarkitekt er ikke under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap av noen art.  
 
7 VEDERLAG 
 
7.1 Generelt 
Avtalt vederlag for oppdraget er angitt i oppdragsbekreftelsen 
 
7.2 Utgifter 
Unilon AS kan i tillegg til vederlaget kreve refundert utgifter Unilon AS har hatt til: 
a) kopiering av tegninger og annet materiale; 
b) reiseutgifter; 
c) digitalkart og annen dokumentasjon som innhentes; og 
d) eventuelle søknader, herunder gebyrer mv.  
 Andre utgifter kan bare kreves refundert når det er avtalt. 
 
8 BETALING OG BETALINGSBETINGELSER

8.1 Generelt 
Unilon AS fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av oppdragsgiver. Utlegg og utgifter skal angis særskilt. Unilon AS kan kreve betaling i forkant av oppdraget og etter hvert som oppdraget utføres, men ikke oftere enn en gang i måneden.  Øvrige betalingsbetingelser for oppdraget fremgår i oppdragsbekreftelsen 
 
8.2 Betalingsfrist 
Oppdragsgiveren skal betale senest innen 7 dager etter fakturadato, eller ved prosjektstart.  
 
8.3 Sluttfaktura og sluttoppgjør 
Unilon AS skal sende sluttfaktura innen rimelig tid etter at oppdraget er avsluttet. Sluttfakturaen skal omfatte alle av Unilon AS sine krav. Unilon AS kan likevel ta spesifisert forbehold om senere endring av sluttsummen dersom grunnlaget for beregningen av kravet ikke har foreligget i tide. Øvrige betalingsbetingelser for oppdraget fremgår i oppdragsbekreftelsen 
 
8.4 Betalingsmislighold  
Ved forsinket betaling kan Interiørarkitekt kreve forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Dersom oppdragsgiveren misligholder sine betalingsforpliktelser, kan Unilon AS nekte å overlevere oppdragsmateriale som ikke er betalt. Ved betalingsmislighold har Unilon AS rett til å stanse arbeidet på oppdraget. Dersom betaling ikke har skjedd innen to måneder fra fakturaens forfall, har Unilon AS rett til å heve oppdragsavtalen ved skriftlig melding til oppdragsgiver. oppdragsgiver skal i tillegg betale erstatning for det tap Unilon AS har lidt som følge av oppdragsgivers mislighold.   
 
9 AVBESTILLING
 
Oppdragsgiver kan avbestille gjenstående deler av oppdraget. Avbestillingen skal skje skriftlig og snarest mulig etter at beslutning om dette er tatt. Unilon AS har krav på betaling for den delen av oppdraget som er utført, og med mindre annet er avtalt, erstatning for sitt påregnelige tap som følge av avbestillingen. Unilon AS plikter å begrense sitt tap som følge av avbestillingen. 
 
10 HEVING 

Unilon AS har rett til å heve oppdragsavtalen dersom oppdragsgiver vesentlig misligholder sine forpliktelser eller det er klart at slikt mislighold vil inntre.  Likeledes kan en part skriftlig heve oppdragsavtalen dersom den andre parten går konkurs, eller hvis han beviselig blir eller erkjenner å være insolvent, med mindre det uten ugrunnet opphold godtgjøres at oppdraget vil bli fullført i samsvar med oppdragsavtalen. Ved hevning har Unilon AS krav på vederlag for den delen av oppdraget som er utført i henhold til oppdragsavtalen. Prosjektmateriale som er betalt, har oppdragsgiveren rett til å få utlevert og til å bruke. 
 
11 LOVVALG OG TVISTELØSNING 

Oppdragsavtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister mellom partene bør søkes løst i minnelighet. Tvister som ikke avgjøres i minnelighet, skal behandles ved de ordinære domstolene. Drammen tingrett er avtalt verneting. 
 
BILAG: 
1) Ordrebekreftelse/oppdragsbeskrivelse  2) Behovsskjema/prosjektgrunnlag og Unilon AS sin arbeidsmetode 
 
 
Oppdragsgiver er informert om at Unilon AS ikke har ansvarsrett. Oppdragsgiver har derfor selv ansvaret for å ha ansvarlig søker dersom det er behov for dette, samt undersøke samtlige krav vedrørende eget tiltak.  Oppdragsgiver har ansvar for å kontrollere alle tegninger, herunder mål etc. som utarbeides av Unilon AS. Konstruksjonsmessige endringer må vurderes og beregnes av utførende håndverker. Dette omfattes ikke av oppdraget, og Unilon AS er ikke ansvarlig for dette. Fysiske møbler, belysning, tapeter etc. som er omtalt eller vist i bekrivelser/tegninger fra Unilon AS er ikke inkludert, og må bestilles separat.    
(A) OPPDRAG SOM FAKTURERES ETTER MEDGÅTT TID  
Unilon AS utfører oppdraget etter følgende timepriser: 
Hverdager mellom kl 08:00 – 16:00   |  NOK    970 eks mva  / 1 212,- inkl mva
Hverdager etter kl. 1600    |   NOK 1 550 eks mva / 1 937,- inkl mva
Lørdag og søndag     |  NOK  1 900 eks mva  / 2 375,- inkl mva
 
Vederlaget faktureres månedlig.  Betalingsbetingelser er 7 dager fra fakturadato. 
 
 (B) OPPDRAG SOM UTFØRES ETTER FASTPRIS  
Avtalt fastpris for oppdraget er NOK eks. mva. bedrifter og NOK inkl mva for privatpersoner. I fastpris forutsettes det at oppdragsgiver har målsatte tegninger som kan brukes som underlag på prosjektet. Om dette ikke finnes vil Unilon AS fakturere medgått tid for oppmåling pr. time etter satsene over. Prosjektledelse er ikke inkludert i fastpris. Dersom prosjektledelse inngår i oppdraget, vil prosjektledelse faktureres etter medgått tid og i henhold til satsene angitt over i (A) eller etter egen avtale. Ved fastpris over NOK 150.000 eks mva gjelder følgende faktureringsrutiner: 50 % faktureres ved igangsettelse av prosjekt og deretter 30 % og resterende beløp ved levering av oppdraget eller senest 3-6 måneder etter signering av oppdragsavtalen.